Medlemsbetingelser.

§1Medlemskabet: Et medlemskab er personligt, og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ved misbrug af medlemskab og/eller medlemschip opkræves et gebyr efter gældende takst. Et medlemskab kan varigt overdrages til en anden person mod at betale et gældende gebyr herfor. Benyttelse af medlemskabet af den anden person kan først ske, når overdragelsen er registreret af RAW Fitness og gebyret for overdragelsen er betalt. For at kunne fastslå medlemmets identitet, opbevares et foto af medlemmet sammen med de øvrige personoplysninger. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer & kortoplysninger til automatisk træk mv. skal øjeblikkeligt meddeles RAW Fitness. Det er muligt selv at opdatere persondata ved at logge ind http://www.foreninglet.dk/memberportal/login/index/a0316396d186e5e med medlemsnummer & kodeord. Det er medlemmets eget ansvar, at centret til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger. Ved manglende kontakt information kan medlemmet blive opkrævet gebyr som følge af tilbagesendt post, e-mails med betalingsoplysninger mm.

§1aBørn og unge (under 14 år): Personer i alderen under 14 år kan ikke træne i RAW Fitness medmindre de er tilmeldt og træner sammen med en værge/forældre, der også et medlem. Man skal som minimum være 8 år og medmindre forælder/værge har erfaring/uddannelse med/til fysisk træning af børn, skal der laves program hos instruktør. Børn, der er med forældre til træning skal opholde sig i caféområde eller børnerområde. Det er forældrenes ansvar, at sørge for børneområdet er pænt og opryddet, når børnene forlader området og at de ikke er til gene for øvrige medlemmer.

§1bFirmaaftale: Personer med firmamedlemskab er forpligtet til at fremvise dokumentation for ansættelsen, når RAW Fitness forlanger det. Ved manglende dokumentation, stiger medlemskabet til RAW Fitness’ gældende normalpris for det valgte medlemskab uden yderligere varsel. Det samme gør sig gældende, såfremt aftalen mellem virksomheden og RAW Fitness ophører, eller såfremt ansættelsesforholdet ophører – medlemskabet ophører ikke uden opsigelse fra medlemmets side uanset om ansættelsesforhold eller samarbejdsaftale opsiges. Udmeldes der medlemmer nok til at miste det minimumsantal deltagere på 5, som er en forudsætning for en firmaaftale, stiger medlemskabets pris automatisk til gældende normalpris for et BASIS medlemskab. Som firma er det muligt at reklamere i RAW Fitness efter aftale.

§1cVenner/familie henvisninger: Personer der henviser en ven eller et familiemedlem, der bliver medlem i RAW fitness på min. 3 mdrs forudbetalt medlemskab eller automatisk månedlig betaling, bliver belønnet med 2 x biografbilletter til Panorama i Middelfart eller Fredericia. Medlemmet der henviser et nyt medlem skal meddele dette til receptionisten i RAW fitness ved indmeldelse, for at kunne modtage biografbilletterne. Man skal have været medlem i RAW fitness i minimum 7 dage, for at kunne optjene biografbilletter ved henvisning af nyt medlem.

§2Medlemschip: Mister eller beskadiger et medlem sin medlemschip, skal det straks meddeles til RAW Fitness, som udfærdiger en ny chip mod betaling af den til enhver tid gældende pris ( 59 kr. 2023). Lukker man som medlem, andre ind på sin chip, opkræves man bøde på kr. 250,- første gang. Sker det igen efterfølgende opkræves man yderligere en bøde på kr. 500,- Sker der tredje gang ophører medlemskabet uden mulighed for tilbagebetaling med øjeblikkelig virkning. Er medlemskabet under uopsigelighed opkræves man hele uopsigelighedsperioden uden mulighed for at benytte faciliteterne.

§3Varighed: Et medlemskab er løbende og fortsættes til det opsiges i henhold til §7. medmindre medlemmet har valgt 6 mdrs. uopsigelighed. Ved uopsigelighed forståes det, at medlemskabet er uopsigeligt i 6 mdr. Herefter kan det opsiges til almindelig opsigelsesbetingelser – løbende måned + 30 dage. Forudbetalte medlemskaber udløber automatisk efter perioden der er betalt for og fornyes af medlemmet selv inden udløb af perioden. Der fremsendes e-mail fra RAW fitness senest 4 uger før udløb med link til ny tilmelding til forudbetaling eller evt. ændring til månedlig automatisk betaling.

§4. Betaling: Ved oprettelse af et forudbetalt medlemskab forudbetales evt. oprettelsen og prisen for den samlede aftaleperiode. Ved oprettelse af et løbende  medlemskab betales forud for evt. oprettelsen og for perioden fra oprettelsendatoen til første næste automatiske betaling foretages via kortbetaling. Hvis RAW Fitness er nødsaget til at fremsende giroindbetalingskort på mail, opkræves et gebyr efter RAW Fitness’ gældende takster. Betaling for medlemskab er inklusiv den moms, som RAW Fitness betaler for medlemmets adgang til motionsredskaber o. lign. Det er medlemmets ansvar, at sørge for at betalingsoplysninger til enhver tid er opdateret og betalinger bliver trukket/opkrævet hver måned. I tilfælde af fejl i opkrævningssystemet er medlemmet stadig forpligtet til at betale med tilbagevirkende kraft for en evt. træningsperiode uden opkrævninger. Ved online tilmelding bortfalder de 14 dages fortrydelsesret, såfremt medlemskabet er taget i brug og chippen er aktiveret.

Betaling af varekøb i RAW Fitness kan kun foretages på mobilpay og ved at scanne QR koden udfor varen. Der betales for varen INDEN denne tages fra hylde/køleskab og kvittering vises til kamera, der sidder på køleskabet udenfor receptionens åbningstid. I receptionens åbningstid vises kvittering til personalet. Der kan ikke betales med kontanter/kort for varer. RAW Fitness laver status hver dag og ved tyveri anmeldes dette til politi og medlemskabet RAW Fitness ophæver medlemskab med øjeblikkelig virkning uden mulighed for tilbagebetaling eller benyttelse af evt. forudbetalt medlemskab.

§5For sen betaling: Betales den løbende ydelse for et medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes en betalingspåmindelse til medlemmet via mail. Chippen inaktiveres og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 7 dage efter den angivne forfaldsdato på, fremsendes inkassovarsel. Imødeser RAW Fitness stadig ikke betaling rettidigt sendes sagen uden yderligere varsel til Collectia Inkassoservice. RAW Fitness forbeholder sig retten til at opkræve det fulde beløb forud en evt. uopsigelighedsperiode. Medlemskabet kan herefter først igen benyttes, når restancen er indfriet til Collectia. Herefter er det kun muligt at have forudbetalt medlemskab i RAW Fitness for mindst 3 mdr. af gangen. RAW Fitness har til enhver tid ret til at indbringe ubetalt kontingent for domstol, samt oprettelese i RKI.

En manglende betaling opfattes ikke som en udmeldelse.

§6Prisændringer og ændringer i medlemskabsvilkår: Prisændringer meddeles KUN via e-mail & sms senest 30 dage før prisændringerne træder i kraft. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §7. Det er medlemmets egen opgave at holde sig ajour med evt. ændringer i priser og medlemskabsvilkår. Ændres prisen i en uopsigelighedsperiode frafalder uopsigelighedsperioden og medlemmet kan til enhver tid opsige efter proceduren i §7.

§7Opsigelse af medlemskaber: Et medlemskab kan som udgangspunkt  opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned medmindre medlemskabet er under uopsigelighedsperiode eller andet er oplyst ved tilmelding. Forskellige kampagner kan have forskellige betingelser.

Opsigelse kan ske ved at sende en e-mail til Middelfart@rawfitness.dk Der kommer straks en autoreply mail fra RAW Fitness. I denne mail er der direkte link til udmeldelsesblanketten. Denne udfyldes korrekt med foreskrevne oplysninger, samt dato og underskrift og sendes retur til Middelfart@rawfitness.dk
Indenfor 5 hverdage sender RAW Fitness en kvittering for udmeldelsen tilbage på den e-mail medlemmet har oplyst ved indmeldelse.
Dato for opsigelse accepteres fra den dato, hvor RAW Fitness modtager udmeldelsesblanketten i indboksen. Såfrem RAW Fitness har penge tilgode hos et medlem accepteres ikke udmeldelse førend restancen er indfriet.Såfremt der opstår twist om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket korrekt en opsigelse. Et forudbetalt medlemskab er ikke muligt at opsige – uanset årsag. Det er ikke muligt at opsige medlemskab pr. telefon, sms eller via sociale medier. RAW Fitness skal altid have en udfyldt blanket, der sikrer både os og medlemmet, at opsigelse er foretaget korrekt og automatisk betaling bliver afmeldt korrekt.

§8Personer under 18 år/umyndiggjorte personer: Er en person under 18 år eller umyndiggjort, kan medlemskab kun opnås, hvis en myndig person/værgetegner et medlemskab for personen på den myndiges/værgens regning. Værgen oprettes som “forælderbetaler” og brugeren oprettes som alm. medlem under “forælderbetaleren”. Værgen skal møde op sammen med den umyndige person ved udlevering af chip.

§9Helbredstilstand og personskade: Al træning sker på eget ansvar. Dette gælder, uanset om træning foregår i RAW Fitness eller i forbindelse med et arrangement udenfor fitnesscentret (eks. løbehold, deltagelse i konkurrencer, udendørs fitness eller lignende events arrangeret af RAW Fitness). Alle førstegangstrænende bør konsultere en træningvejleder inden træningen påbegyndes. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos eller med RAW Fitness. RAW Fitness tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgenes handlinger eller mangelfulde handlinger. Det er medlemmets eget ansvar at sørge for inddækning af forsikring. Fx. ulykkesforsikring.

§10Værdigenstande: RAW Fitness anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning. RAW Fitness bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade. Medlemmet skal selv medbringe hængelås til skabene i omklædningsrum. Tasker, jakker, sko osv. skal opbevares i omklædningsrum eller skabe. Det må ikke medbringes i træningsområdet eller sættes af i caféområdet. Tasker, jakker mm. skal opbevares i skabe i omklædningsrum. Der skal benyttes en hængelås, som kan medbringes eller købes i receptionen. Der må ikke opbevares tasker, jakker mm. i café- og træningsområde.

§11Ordensregler: Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af RAW Fitness personale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning uden tilbagebetaling af medlemskab. Racistiske, nedladende udtalelser eller truende adfærd medfører øjeblikkelig bortvisning uden tilbagebetaling af medlemskab. RAW Fitness kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadeligt for medlemmet. Det er ikke lovligt, at drive egen personlig virksomhed i RAW Fitness ApS. Evt. ønske om at træne egne klienter i RAW Fitness skal aftales med virksomheden RAW fitness ApS. Ansøgning herom skal sendes til Maria Hugin Helding på Ma@rawfitness.dk . Desuden kan RAW Fitness ApS opkræve bøder til den enhver tid gældende takst for manglende oprydning.

§12Doping: Et medlem er forpligtet til at lade sig teste for doping, hvis personalet mener at der er grundlag for en dopingtest. Nægter et medlem at lade sig teste uanset årsag, bliver dette betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at medlemskabet ophører med øjeblikkelig virkning, og medlemmet skal betale for alle omkostninger forbundet med dopingtesten. Testes man positiv betyder det 2 års udelukkelse fra RAW Fitness ApS, samt alle andre centre tilknyttet ADD og ingen refundering af forudbetalt medlemskab. Pågældende pris for doping test kan ses på www.antidoping.dk
Det strider imod ordensreglementet at tale om, vejlede i eller på nogen måder sælge doping i/omkring RAW Fitness. Sidstnævnte medfører øjeblikkelig bortvisning, samt politianmeldelse.

§13Udelukkelse af medlem: RAW Fitness kan opsige enhver aftale om medlemskab uden yderligere varse eller forklaring. I tilfælde af RAW Fitness opsigelse vil samtlige uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. Såfremt RAW Fitness ophæver en aftale om medlemskab på grund af et medlems væsentlige misligholdelse af de gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet doping og/eller salg af præstationsfremmende midler, tyveri, udlån af medlemschip, coaching/personlig træning uden aftale og racistiske/nedladende udtalelser, truende adfærd til/overfor andre medlemmer eller personale, overtrædelse af privatsphære hos personale/medlemmer, misligholdelse af udstyr, gentagne gange mlg. oprydning, gentagne mangel på betalinger osv.

§14Ændring af medlemsbetingelser: RAW Fitness kan ændre medlemsbetingelserne fra dag til dag. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene varsles medlemmet via e-mail og i facebookgruppen RAW Fitness (Members only)  Medlemmet er til enhver tid underlagt den seneste version af medlemsbetingelserne, som kan findes på RAW Fitness’s website. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §7. RAW Fitness har desuden ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider uden yderligere forklaring eller varsel fra dag til dag.

§15Nyhedsbreve og information: Når et medlem vælger at takke ja til at blive medlem i RAW Fitness takker medlemmet automatisk ja tak til nyhedsbreve og andet praktisk viden via email. Ønsker medlemmet ikke at modtage nyhedsmails skal medlemmet maile dette til RAW Fitness.